Strategie

Přípravě vlastní Strategického plánu Leader předcházelo vypracování Strategie rozvoje mikroregionu Ploština (zpracována v r. 2006) a Strategického rozvojového plánu mikroregionu Jižní Valašsko, které jsou koncepčními materiály a staly se základem pro rozhodování na úrovni regionální politiky.

 

Tyto strategické dokumenty jsou komplexními záměry, které řeší rozvoj území, regionu ze všech úhlů pohledů. Strategický plán Leader z nich vychází, respektuje jej a co je nejpodstatnější, že prostřednictvím Programu Leader (Programu rozvoje venkova ČR) bude možné realizovat vybrané relevantní priority a záměry stanovené v integrované strategii území.

 

Priority a cíle Strategického plánu LEADER jsou prezentovány v rámci připravených a přiložených Fichí. Celkem bylo na základě široké diskuse a rovněž s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu, provedené průzkumy mapující připravované projekty a skutečné potřeby místních subjektů zpracováno 6 Fichí, které by měly zajistit reálné naplnění vizí mikroregionu Ploština.

 

Realizace rozvojového strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tématické provázanosti jednotlivých opatření. Jeho realizace bude přinášet synergické trvalé efekty přispívající k pozitivnímu rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí a v souladu se zásadami trvale udržitelného života. Rozvojový plán je zaměřen na jednotné téma, což přispěje ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo i koncentraci vynaloženého úsilí místní akční skupiny. V jednotlivých opatřeních budou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou výhodou plánu rozvoje je, že doplňuje stávající politiky a existující programy rozvoje realizované na daném území. Tudíž je postaven tak, aby využíval již stávajících efektů vyvolávaných alokací prostředků poskytovaných v rámci daných grantových schémat.

 

Naplnění cílů a priorit Strategického plánu LEADER je možné prostřednictvím Fichí.

 

Chceme, aby území MAS Ploština bylo:

  • oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze specifických podmínek a tradic tohoto kraje.
  • oblastí, které nabídne návštěvníkům, ale i domácím obyvatelům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití daných specifik regionu, s využitím stávající i nově budované infrastruktury pro turistický ruch a nově vytvářených turistických programů
  • oblastí s vytvořenými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především malých a středních podniků s využitím místních přírodních a hospodářských zdrojů.

 

Při stanovování hlavního cíle, ale zejména jednotlivých priorit jsme vycházeli z daného a dostupného potenciálu území – známe jak své výhody a příležitosti oproti jiným regionům, tak i své nedostatky a slabá místa. Nehodláme stavět vzdušné zámky, ale chceme se střízlivě držet při zemi. Tudíž raději volíme slova typu „domníváme se, že by mohlo“, než „jsme si jisti, že rozhodně“. Období 5 let je totiž příliš dlouhá doba na to, abychom za stávajícího množství dostupných informací naplánovali socioekonomický vývoj regionu.

 

Rovněž tak jsme přesvědčeni, že PRV by měl sloužit zejména na podporu aktivit realizovaných přímo ve venkovském prostoru – v malých obcích a přilehlé krajině. Proto jako hlavní cílovou skupinu pro potencionální žadatele bereme jak jednotlivé obce a aktivity v obcích a zemědělce, kteří stěžejní rolí ovlivňují tvářnost krajiny v regionu. Proto jsme se zaměřili na poměrně úzký okruh opatření, zařazených do jednotlivých FICHÍ.

 

Netvrdíme, že pro harmonický rozvoj regionu nejsou důležité další ekonomické aktivity – drobný průmysl, služby i bez návaznosti na turistický ruch. Dle našeho mínění jsou jednak značně omezené naše možnosti jak tyto aktivity skutečně výrazněji podpořit, jednak se většinou nejedná o činnosti, které jsou bytostně spjaty s naším regionem. Jinými slovy, výrobu součástek a výrobků pro strojírenství lze přesunout do jakéhokoliv výrobního prostoru, ne tak už pastevní areály se zvířaty, polní kultury nebo zbytky hradisek.

 

Hlavní témata strategie

Hlavní témata strategie byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Ploština. Vzhledem ke střednědobé strategii byla zvolena 3 základní témata:

 

  • Podpora drobného zemědělství, lesnictví a zachování tradičního rázu krajiny

 

Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Ploštiny. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců a lesníků. Podpora do zemědělství a lesnictví bude směřovat k modernizaci podniků s cílem jejich stabilizace a zajištění další existence po roce 2013.

 

  • Trvale udržitelný život na venkově

 

Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj celého regionu Ploština. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Ploština vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí.

 

  • Zhodnocení a prezentace kulturního dědictví

 

Jak již bylo řečeno, zájmový region je bohatý na velké množství historických objektů, památek a míst s vazbou na historické události. Jejich využití pro zvýšení atraktivity pro návštěvníky hledající zejména alternativní formy turistického ruchu (poznávací turistiku) se přímo nabízí. Tato zvýšená návštěvnost by měla generovat poptávku po návazných službách s vytvořením tolik potřebných pracovních míst a tím i ke stabilizaci zejména vzdělaných mladých lidí v regionu

 

Naším cílem je harmonická udržovaná krajina, která umožní spolu s dochovaným historickým a kulturním bohatstvím dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj regionu.