O projektu

Místní akční plán ORP Valašské Klobouky II (MAP II) řeší 4 aktivity projektu:

 

1. Řízení MAP - probíhá po celou dobu realizace projektu

 

2. Rozvoj a aktualizace MAP - prohlubuje procest strategického plánování ve školách a rozvíjí partneství. Výsledkem aktivity je aktualizovaný dokument místní akční plán

V rámci této aktivity pracuje Řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňující vzdělávání na našem území.
Povinně jsou také ustanoveny 4 pracovní skupiny:
- PS pro financování
- PS pro rovné příležitosti
- PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
- PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žák
 
3. Evaluace a monitoring - cílem aktivity je monitoriing realizace projektu, naplňování cílů, vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MA
 
4. Implementace MAP - hlavním cílem je podpora spolupráce škol, školských zařízení, knihoven, NNO, apod. při relizaci společných aktivit naplánovaných v místním akčním plánu. Aktivity jsou komplementární s výzvami Podpora škol formou zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ, Šablony II)
Zaměřujeme se zejména na témata:
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Polytechnické vzdělávání
- Kariérové poradenství

 

 

 

MAP II je zpracováván pro území MAS Ploština