Orgány MAS

Orgány MAS Ploština, z. s.


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Zasedání Valné hromady svolává nejméně jedenkrát ročně Programový výbor nebo předseda MAS. Písemné, případně e-mailové pozvánky na zasedání Valné hromady rozesílá manažer MAS Ploština jednotlivým partnerům nejméně 7 dnů před datem zasedání. 

 

Mimořádné zasedání Valné hromady musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá alespoň třetina všech členů MAS nebo kontrolní orgán spolku, nebo v případě, kdy tak určí Stanovy. 

 

Do kompetence Valné hromady patří zejména:

 • Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a změn
 • Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS
 • Zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgánu, kontrolní orgánu a výběrový orgán,
 • Volba a odvolávání členů orgánů MAS, včetně volby předsedy MAS a místopředsedy MAS stanovení počtu členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu
 • Distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů
 • Projednání a schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti MAS,
 • Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena - partnera MAS
 • Rozhodnutí o zrušení MAS s likvidací nebo o přeměně MAS
 • Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy

 

Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas.

Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Splněním této podmínky se zjišťuje jako podmínka usnášeníschopnosti při každé Valné hromadě a musí být zaznamenáno v zápise z Valné hromady.

 

Usnesení Valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době usnášení. Manažer není členem Valné hromady a má pouze hlas poradní.

Doba mandátu předsedy a místopředsedy MAS, členů Programového výboru a Kontrolní a revizní komise je čtyřletá. Doba mandátu členů Výběrové komise je jednoletá. Opakovaná volba členů orgánů MAS je možná.


Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada do 30 minut po oznámeném termínu zahájení jejího jednání, ukončí předseda nebo místopředseda spolku zasedání valné hromady a svolá zasedání náhradní valné hromady s totožným programem do max 15 dnů. Na program náhradní členské schůze nelze zařazovat další v původním programu řádné valné hromady neuvedené body jednání.

Programový výbor

Programový výbor je statutárním orgánem MAS. Programový výbor je dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 rozhodovacím orgánem. Tvoří ho předseda MAS a místopředseda MAS a minimálně 7 členů, zvolených valnou hromadou MAS. Pro konkrétní funkční období musí Valná hromada vždy stanovit konkrétní počet členů programového výboru.

 

Členové Programovacího výboru musí být voleni z členů – partnerů MAS, přičemž musí být při skladbě programového výboru vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

 

Programový výbor plní zejména tyto kompetence:

 • Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a dalšími pracovníky MAS
 • Schvalování rozpočtu MAS a jeho změn a plánu činnosti na další období,
 • Schvaluje výzvy k podávání projektů,
 • Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise,
 • Svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně,
 • Rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin,
 • Provádí jako statutární orgán další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají do kompetence jiných orgánů MAS.

 

Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování o výběru projektů musí dále být dodržena podmínka, že nejméně 50 % hlasů mají členové, kteří nenáleží k veřejnému sektoru. Manažer není členem Programového výboru a má pouze hlas poradní.

 

Jménem MAS jedná navenek předseda MAS samostatně. V nepřítomnosti předsedy jedná navenek samostatně místopředseda MAS. Podepisování dokumentů za MAS se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu MAS připojí podpis předseda MAS, v jeho nepřítomnosti místopředseda MAS.

 

 

Členové programového výboru:

Název člena

       Jméno a příjmení zástupce

Zájmová skupina

Sektor

Obec Vysoké Pole - předseda

Josef Zicha

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Důbrava chemické výrobní družstvo - místopředseda

Ing. Zbyněk Machů

Podnikatelé a zemědělci

soukromý

Město Brumov-Bylnice

JUDr. Jaroslav Vaněk 

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Nedašova Lhota

Mgr. Jarmila Janíčková

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Újezd       

Vladimír Kráčalík

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Mgr. Zdeněk Miklas

Mgr. Zdeněk Miklas

Podnikatelé a zemědělci

soukromý

Valašský jarmek, z.s.

Bc. Pavlína Žídková

Občanská sdružení a spolky

soukromý

Pavel Šeliga

Ing. Pavel Šeliga

Podnikatelé a zemědělci

soukromý

Zemědělci Vlachovice, s.r.o.

Ing. František Šánek

Podnikatelé a zemědělci

soukromýPoměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

 

Počet subjektů

Počet subjektů v %

Veřejný sektor

4

44,45

Soukromý sektor

5

55,56

 

 

 

Pro rozvoj měst a obcí

4

44,45

Podnikatelé a zemědělci

4

44,45

Neziskové organizace a spolky

1

11,1


Výběrová komise
 

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv.

 

Výběrovou komisi tvoří minimálně 9 členů. Pro konkrétní funkční období musí Valná hromada vždy stanovit konkrétní počet členů výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.

 

Do kompetence Výběrové komise patří zejména:

 • Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

 

Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů

 

Členové výběrové komise:

 

Název člena

Jméno a příjmení zástupce

Zájmová skupina

Sektor

Město Valašské Klobouky      

Ing. Jaroslav Baloušek, MPA

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Štítná nad Vláří

Mgr. Jana Machučová

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Loučka 

Pavel Maček

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Poteč 

Josef Mana

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Charita Valašské Klobouky

Mgr. Tomáš Naňák

Občanská sdružení a spolky

soukromý

Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk

Josef Častulík

Občanská sdružení a spolky

soukromý

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, občanské sdružení

Mgr. Eva Janošová

Občanská sdružení a spolky

soukromý

Robert Matyáš

Robert Matyáš

Podnikatelé a zemědělci

soukromý

Hřebčín Vlachovice s.r.o.

Radim Pechal 

Podnikatelé a zemědělci

soukromý

 

 

Poměr veřejného sektoru, soukromého sektoru a zájmových skupin

 

Počet subjektů

Počet subjektů v %

Veřejný sektor

4

44,44

Soukromý sektor

5

55,56

 

 

 

Pro rozvoj měst a obcí

4

44,44

Podnikatelé a zemědělci

2

22,22

Neziskové organizace a spolky

3

33,34

 

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise je povinný kontrolní orgán MAS.

 

Kontrolní komise má alespoň 3 členy. Členové Kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů – partnerů MAS. Konkrétní počet členů kontrolní komise pro příslušné funkční období stanoví valná hromada. Členem kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen předseda, místopředseda a manažer, ani ostatní členové programového výboru a výběrová komise.

 

Každý člen kontrolní a revizní komise má jeden rozhodující hlas. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.

 

Kontrolní a revizní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Kontrolní a revizní komise.

 

Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

 

Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává Kontrolní a revizní komise Valné hromadě nejméně jedenkrát ročně.

 

Do kompetencí kontrolní a revizní komise patří zejména:

 • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke schválení).

 

Pří výkonu svých kontrolních pravomocí mohou členové kontrolní a revizní komise nahlížet do účetních knih a jiných dokladů spolku týkajících se činnosti MAS a kontrolovat v nich obsažené údaje. 

 

Členové kontrolní a revizní komise:

Název člena

Jméno a příjmení zástupce

Zájmová skupina

Sektor

Obec Drnovice                

Tomáš Zicha

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Návojná  

Alois Smolík

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

Obec Vlachovice - předseda

Zdeněk Hověžák

Pro rozvoj měst a obcí

veřejný

 

 

 

 

Manažer

Manažer je osoba na manažerské pozici s pravomocemi a odpovědnostmi za realizaci SCLLD. Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje Programový výbor. Vedoucí zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví programový výbor, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.

 

Manažer je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Předseda, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.

 

Manažeři nejsou členy MAS, účastní se však všech jednání s hlasem poradním, a to na zasedání Valné hromady, Programového výboru i Výběrové komisi a Kontrolní a revizní komisi.

 

Manažer pro realizaci SCLLD: Ing. Petr Machů

Manažerka: Lenka Častulíková

 

Účetní

Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem MAS a nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní není členem MAS.

 

Účetní: Lenka Častulíková

 

V MAS Ploština byly vytvořeny zájmové skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci na území MAS v jednotlivých tematických oblastech, a dále především iniciovat a připravovat projekty v těchto oblastech.