SCLLD 21+

SCLLD 2021-2027 - koncepční část

SCLLD 2021-2027 - koncepční část ver. 1.0 po schválení Valnou hromadou ke stažení zde

Příprava SCLLD 

přípravný proces na nové programové období 2021 – 2027 MAS Ploština začal v roce 2020, kdy jsme začali oslovovat stávající obce MAS s otázkou, zda mají zájem o setrvání v našem území i pro další programové období. Všechny obce postupně schválily zařazení svého území do působnosti naší MAS.  Pro nové programové období tak bude území MAS Ploětina čítat 17 obcí/měst jako doposud.

 

Standardizace MAS

V rámci přípravy na programové období 2021 – 2027 je nezbytné projít úspěšně procesem kontroly dodržování standardů MAS. Tyto standardy představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

 

Žádost o dodržování standardů MAS byla podána 24.9.2020 a následně schválena dne 16. 12. 2020.

 

Zapojení komunity do tvorby strategie CLLD

Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS

  • Rozhovory se starostkami a starosty probíhalo v období 1 - 5/2021.

 

Focus group - skupinový rozhovor 

 

Sběr projektových záměrů na webu MAS

 

Veřejné projednání návrhu strategie 


 

Připomínkování veřejností 

 
Jednání Valné hromady MAS