Fiche

FICHE 1: Moderní zemědělské podniky MAS Ploština

Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření z PRV: I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

 

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. S tím souvisí cíl a záměr dosáhnout vyšší přidané hodnoty, podpořit inovace v rámci zemědělské výroby při spolupráci se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Výsledkem by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních farem, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě i lepší využívání tržních příležitostí díky inovacím.

 

FICHE 2: Vzhledné obce MAS Ploština

Hlavní uplatňované opatření z PRV: III. 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření z PRV: III. 2.1.2 – Občanské vybavení a služby III. 2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 

Cíle Fiche jsou – zlepšení základních služeb na obci, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude směrování investic do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Rovněž podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Fiche je zaměřena zejména na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Hlavní záměry: zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu územní plán.

 

FICHE 3: Historie pro budoucnost

Hlavní uplatňované opatření z PRV: III. 2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 

Cílem Fiche je realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Konkrétně bude podpora určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

 

FICHE 4: Odpočiňte si u nás

Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.1.3. – Podpora cestovního ruchu

 

Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora nových a inovativních forem turistického ruchu s možností využití nedostatečně používaných nemovitostí. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

 

FICHE 5: Žijící obce MAS Ploština

Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

 

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné – zlepšení základních služeb na obci, podpořit investice, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života. Výsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Hlavními záměry Fiche jsou: občanské vybavení a služby integrovaná informační a školící centra s využitím ICT zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

 

FICHE 6: Cestou přes hřebeny

Hlavní uplatňované opatření z PRV: I. 1. 2. 3. Lesnická infrastruktura

 

Cílem Fiche je zejména zlepšení infrastruktury v lesích a následně tedy i zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí. Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkových oprav lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

 

FICHE 7: Řemeslo má zlaté dno

Hlavní uplatňované opatření z PRV: I. 1. 2. 1. Lesnická technika

 

Cíl Fiche je v podstatě shodný s cílem opatření z PRV, přímo na něj navazuje. Smyslem je podpořit širší spektrum drobných "výrobních" podnikatelů a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je rovněž vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

 

FICHE 8: Lesnická technika

Hlavní uplatňované opatření z PRV: III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 

Lesy představují jistou záruku trvalého příjmu pro majitele - ať už se jedná o soukromé vlastníky, družstva vlastníků (singulární společenstva), obce nebo i lesy v majetku státu. Lesní porosty, aby byly schopné udržitelné produkce dřevní hmoty však potřebují péči v souladu se soudobými požadavky na efektivitu a ochranu přírodního prostředí. Taková péče však v současných podmínkách  vyžaduje adekvátní technickou a technologickou vybavenost. Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.