Jak se stát členem

Přijetí nových členů


MAS je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru.

 

Z hlediska korporátního charakteru spolku jsou vymezeny základní členská práva a povinnosti, a to zejména:

-          Právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu,

-          Právo být volen do orgánů spolku,

-          Právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin,

-          Povinnost chovat se čestně vůči spolku (§212 NOZ),

-          Povinnost zachovávat vnitřní řád spolku (§ 212 NOZ,)

-          Povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

 

Z hlediska přijetí za člena MAS se jedná o následující skutečnosti:

-          Člen na území působnosti MAS má trvalé bydliště, sídlo, provozovnu nebo na daném

           území místně prokazatelně působí,

-          Zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy,

-          Doručí vyplněnou přihlášku o členství do kanceláře MAS,

-          Doporučení k přijetí alespoň od jednoho stávajícího člena MAS,

-          Schválení nového člena Valnou hromadou MAS.

 

Přihlášku naleznete zde.