Spolupráce se SMS ČR

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Ploština byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Ploština se stala partnerem.

 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Ploština vybralo na základě strategie 3.

 

  • Šlo o níže uvedená témata:
  • Regionální školství 
  • Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  • Protipovodňová opatření a krizové řízení
  • Odpadové hospodářství
  • Agenda zaměstnanosti
  • Snížit administrativní zátěž obecních úřadů


Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

 

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.

 

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Ploština.

 

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ naleznete zde.

 

MAS Ploština se se starosty obcí snaží řešit a vylepšovat podmínky každodenního života občanů.

 

 

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konal v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích.

Program naleznete zde.

 

2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Ploština proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 25. října 2015 v budově obecního úřadu v Křekově.

Starostům obcí byla představena nově vzniklá „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Ploština (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

 

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 

1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Ploština proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 10. února 2015 v Újezd v salonku U Maliňáků.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Ploština.

 

Podrobné informace naleznete v zápisu.

  

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu. Místní akční skupina MAS Ploština společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali  setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo v pondělí 19. ledna 2015 v prostorách hotelu Lázně Kostelec .

 

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS Ploština čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce a města. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Z úst odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR Ing. Radima Sršně, Ph.D zaznělo: „Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova“.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

 

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 

Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:Místní akční skupina Ploština aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Více informací:

http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu