Aktuality

<< <  Stránka 19 z 20  > >>

Datum vložení: 26.10.2011
Na začátku měsíce října bylo schváleno Tématickou pracovní skupinou Leader rozšíření území Mas Ploština. 
Nové obce Mas Ploština:

obec Poteč
obec Jestřabí
obec Štítná nad Vláří-Popov

Celkem má MAS Ploština 30 členů. 

Přesný seznam členů najdete v sekci Mas Ploština - Členové Mas.
Datum vložení: 11.10.2011

V pondělí 26. září byla ukončena 5. výzva v rámci realizace SPL "Mas ploština -region s perspektivou." V rámci 5.výzvy bylo přijato na MAS k registraci 10 projektů, které byly podány do Fiche 2 a 5. Všechny projekty prošly administrativní kontrolou včetně kontroly přijatelnosti, definitivní seznam podpořených projektů bude znám po zasedání výběrové komise, která se uskuteční 25.10.2011.

 

Bližší informace o přijatých projektech jsou k dispozici v odkazu Dotace - 5. výzva.

Datum vložení: 05.10.2011

V měsíci září byla vyhlášena na Ministerstvu pro místní rozvoj výzva určená pro nestátní neziskové organizace.V rámci této výzvy jsme podali žádost o dotaci s názvem Praktickými zkušenostmi za lepší regionální rozvoj 2014+.

 

Základní idea:


Přenos praktických zkušeností z procesu implementace nástrojů kohezní a Společné zemědělské politiky EU z prostředí venkovských samospráv sdružených formou místního partnerství s občanským a neziskovým sektorem směrem k celostátním profesním organizacím a orgánům státní správy s cílem konstrukce kvalitních pravidel pro nové programové období 2014+.


Stručný obsah projektu:


Projekt reaguje na povážlivě negativní zkušenosti příjemců finančních podpor plynoucí z nastavení architektury a pravidel čerpání prostředků z kohezní a Společné zemědělské politiky EU v současném programovém období. Cílem projektu je obohatit nedostatečný dialog mezi vrcholnými orgány státní správy (MMR, MZe), významnými zájmovými organizacemi s celostátní působností (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS) a dalšími subjekty s cílem předat konkrétní podněty k narovnání současného nevyhovujícího stavu v následujícím programovém období. Obsahem projektu je vznik 1 pracovního místa. Pracovní náplň bude spočívat v analýze vybraných běžících i ukončených projektů podpořených ze strukturálních fondů EU, šetření mezi příjemci dotací a transfer těchto podnětů dotčeným subjektům s cílem eliminovat současné slabiny již v procesu přípravy následujícího programového období 2014+.Výsledky výzvy by měly být známy na konci roku 2011.

Dne 15.9.2011 se setkaly MASky Zlínského kraje v u nás , zasedání se konalo v budově Envi centra ve Vysokém Poli. Předmětem jednání byla především vzájemná výměna zkušenosti z činnosti jednotlivých MAS. V rámci programu byly prezentovány výstupy společné propagace MAS ZK. Na závěr proběhla prezentace projektů realizovaných na našem území MAS Ploština.

 

Fotogalerie

Datum vložení: 31.08.2011
Mas Ploština získala podporu na oba dva projekty spolupráce, do kterých jsme byli zapojeni, v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova. Naše projekty patří mezi 32 úspěšných projektů spolupráce, které byly vybrány hodnotitelskou komisí z celkového počtu 50 zaregistrovaných projektů.


Spolu s MAS Hornolidečsko, MAS Ploština, MAS KLS, MAS Valašsko – Horní Vsacko a MAS Rožnovsko budeme realizovat projekt „Síťování místních výrobku na Valašsku“.

A v rámci projektu „TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!“ chceme spolu s MAS Vizovicko a Slušovicko a MAS Luhačovské Zálesí navázat na úspěšnou první etapu projektu Trnková stezka a podporovat tak i nadále rozvoj turistiky v těchto oblastech.
Datum vložení: 25.08.2011

Dne 26.8.11 byla oficiálně vyhlášena 5. Výzva k předkládání projektů, a to pro Fichi 2 a Fichi 5.

 

Celková alokace je 2 439 155,- Kč a žádosti je možné předkládat v termínu 23.září - 26.září 2011 v kanceláři MAS Ploština.

 

Další informace naleznete v rubrice "Dotace -> 5. Výzva" popř. na následujícím odkazu

 

Dne 27.6.2011 byly na CP SZIF v Praze podány žádosti o dotaci na projekt spolupráce.
Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. 

Další podaný projekt v rámci projektů spolupráce je TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působnosti Trnkové stezky teritorálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava. (Zlínský kraj), což je rovněž přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS (Mas Luhačovské Zálesi, Mas Vizovicko a Slušovicko a Mas Ploština).

Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.
Datum vložení: 04.07.2011

Upozorňujeme všechny návštěvníky, že do sekce publicita byl přidán zpravodaj, který vyšel 30.6.2011. Zpravodaj byl také zaslán do vašich emailových schránek, pokud tomu tak není, tak neváhejte kontakovat kancelář MAS Ploština, popř. využít elektronickou poštu.

 

Doufáme že Vám bude zpravodaj zdrojem užitečných informací a rádi uvítáme vaše připomínky na jeho zkvalitnění.

 

 

Za MAS Ploština Lenka Častulíková

Datum vložení: 30.06.2011
Hodnocení MAS v roce 2011
V roce 2011 se uskuteční celostátní hodnocení MAS tak, že MAS nejprve do konce měsíce července vyplní dotazník pro MZe. Různé hodnotitelské komise již nebudou objíždět jednotlivé kraje jako v roce 2010, ale všechny MAS se budou během 15 dní prezentovat před jednou hodnotitelskou komisí, ve které budou zastoupeny minimálně tyto instituce: MZe, SZIF a NS MAS ČR. Za NS MAS budou přítomni 3 zástupci, kteří mají jeden hlas, který je podmíněn konsensuálním souhlasem. (Tyto zástupce zvolí výbor NS MAS v červenci.) Přítomni hodnocení musí být minimálně 2 zástupci NS MAS.

Postup přerozdělování bonusů v rámci alokace odhlasoval Monitorovací výbor. Každá skupina MAS (48 / 32 / 32+) má vlastní balík financí a každá skupina soutěží o peníze v rámci své skupiny.

HODNOCENÍ podpořených MAS v roce 2011

Z důvodu časové vytíženosti SZIF bude změna v organizaci kontroly vyplněných dotazníků MAS. Na začátku září (od 1. do cca 15. 9. 2011) budou probíhat veřejné prezentace MAS na MZe v délce cca 30 min. na MAS. Rozpis veřejných prezentací bude distribuován zároveň s dotazníky. Doporučený obsah prezentace bude uveřejněn a rozeslán na MAS začátkem srpna. Komise ohodnotí MAS dle bodů uvedených v dotazníku - záleží na MAS, zda dokáže při veřejné prezentaci obhájit nárokovaný počet bodů. Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo provést případně i ověření v místě působnosti MAS.

Případné návštěvy budou probíhat do konce září. Výsledky hodnocení budou zveřejněny 10. 10. 2011.

Rozpis veřejných prezentací bude naplánován dle krajů a dle kategorií, ve kterých se MAS umístily v loňském roce. Nejprve se budou prezentovat MAS, které se umístily v nejlepší kategorii.

V naléhavých a odůvodněných případech si mohou MAS vyměnit termín prezentace (po domluvě mezi sebou). Změnu musí nahlásit minimálně týden před zahájením prezentací (obě MAS současně).

Prezentace se budou moci účastnit i další MAS jako pozorovatelé.

Bonus v alokaci bude určován na základě konkrétního počtu získaných bodů. Počet bodů bude sdělován pouze příslušné MAS. Zveřejněné výsledky hodnocení budou obsahovat pouze rozřazení MAS do čtyř skupin A-D, aby bylo možné srovnání MAS s hodnocením provedeným v roce 2010.
Datum vložení: 30.06.2011
Ve 4. výzvě MAS Ploština - realizace SPL nebyla podána žádná žádost o dotaci ze strany žadatelů

<< Předchozí  Stránka 19 z 20  Další >>