Aktuality

Hodnocení MAS v roce 2011


Hodnocení MAS v roce 2011
V roce 2011 se uskuteční celostátní hodnocení MAS tak, že MAS nejprve do konce měsíce července vyplní dotazník pro MZe. Různé hodnotitelské komise již nebudou objíždět jednotlivé kraje jako v roce 2010, ale všechny MAS se budou během 15 dní prezentovat před jednou hodnotitelskou komisí, ve které budou zastoupeny minimálně tyto instituce: MZe, SZIF a NS MAS ČR. Za NS MAS budou přítomni 3 zástupci, kteří mají jeden hlas, který je podmíněn konsensuálním souhlasem. (Tyto zástupce zvolí výbor NS MAS v červenci.) Přítomni hodnocení musí být minimálně 2 zástupci NS MAS.

Postup přerozdělování bonusů v rámci alokace odhlasoval Monitorovací výbor. Každá skupina MAS (48 / 32 / 32+) má vlastní balík financí a každá skupina soutěží o peníze v rámci své skupiny.

HODNOCENÍ podpořených MAS v roce 2011

Z důvodu časové vytíženosti SZIF bude změna v organizaci kontroly vyplněných dotazníků MAS. Na začátku září (od 1. do cca 15. 9. 2011) budou probíhat veřejné prezentace MAS na MZe v délce cca 30 min. na MAS. Rozpis veřejných prezentací bude distribuován zároveň s dotazníky. Doporučený obsah prezentace bude uveřejněn a rozeslán na MAS začátkem srpna. Komise ohodnotí MAS dle bodů uvedených v dotazníku - záleží na MAS, zda dokáže při veřejné prezentaci obhájit nárokovaný počet bodů. Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo provést případně i ověření v místě působnosti MAS.

Případné návštěvy budou probíhat do konce září. Výsledky hodnocení budou zveřejněny 10. 10. 2011.

Rozpis veřejných prezentací bude naplánován dle krajů a dle kategorií, ve kterých se MAS umístily v loňském roce. Nejprve se budou prezentovat MAS, které se umístily v nejlepší kategorii.

V naléhavých a odůvodněných případech si mohou MAS vyměnit termín prezentace (po domluvě mezi sebou). Změnu musí nahlásit minimálně týden před zahájením prezentací (obě MAS současně).

Prezentace se budou moci účastnit i další MAS jako pozorovatelé.

Bonus v alokaci bude určován na základě konkrétního počtu získaných bodů. Počet bodů bude sdělován pouze příslušné MAS. Zveřejněné výsledky hodnocení budou obsahovat pouze rozřazení MAS do čtyř skupin A-D, aby bylo možné srovnání MAS s hodnocením provedeným v roce 2010.