Aktuality

Podpora Nestátních neziskových organizací


V měsíci září byla vyhlášena na Ministerstvu pro místní rozvoj výzva určená pro nestátní neziskové organizace.V rámci této výzvy jsme podali žádost o dotaci s názvem Praktickými zkušenostmi za lepší regionální rozvoj 2014+.

 

Základní idea:


Přenos praktických zkušeností z procesu implementace nástrojů kohezní a Společné zemědělské politiky EU z prostředí venkovských samospráv sdružených formou místního partnerství s občanským a neziskovým sektorem směrem k celostátním profesním organizacím a orgánům státní správy s cílem konstrukce kvalitních pravidel pro nové programové období 2014+.


Stručný obsah projektu:


Projekt reaguje na povážlivě negativní zkušenosti příjemců finančních podpor plynoucí z nastavení architektury a pravidel čerpání prostředků z kohezní a Společné zemědělské politiky EU v současném programovém období. Cílem projektu je obohatit nedostatečný dialog mezi vrcholnými orgány státní správy (MMR, MZe), významnými zájmovými organizacemi s celostátní působností (Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS) a dalšími subjekty s cílem předat konkrétní podněty k narovnání současného nevyhovujícího stavu v následujícím programovém období. Obsahem projektu je vznik 1 pracovního místa. Pracovní náplň bude spočívat v analýze vybraných běžících i ukončených projektů podpořených ze strukturálních fondů EU, šetření mezi příjemci dotací a transfer těchto podnětů dotčeným subjektům s cílem eliminovat současné slabiny již v procesu přípravy následujícího programového období 2014+.Výsledky výzvy by měly být známy na konci roku 2011.