Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

MAS Ploština ve spolupráci s dalšími subjekty v území společně vytvářela Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020 již od roku 2012, kdy dal pokyn k tvorbě Programový výbor.

 

V rámci tvorby strategie byly v území nejprve vyplňování dotazníky. Kvantifikovatelná data jsou přehledně prezentována ve formě grafů. Výsledky z dotazníkového šetření jsou dostupná zde

 

Všem zúčastněným respondentům takto ještě jednou děkujeme.

 

Kancelář MAS také sbírala projektové záměry z celého území od všech subjektů, které jsou také velkým přínosem pro tvorbu strategie, kdy MAS má k dispozici potřeby značného množství subjektů působících v území.

 

V rámci komunitního projednávání se uskutečnilo mnoho setkání. Mezi největší akce zajisté patří dvě veřejné projednávání, Valné hromady MAS Ploština nebo realizace projektu Future city game realizovaná ve spolupráci s Centrem pro kumunitní práci.

 

MAS Ploština také pořádala dvě exkurze s cílem rozšířit obzory hlavních aktérů v území, tak aby byly podněty pro přípravu strategie co možná nejlepší. Jedna exkurze probíhala mimo území MAS Ploština, konkrétně po MAS Opavsko a MAS Rožnovsko. Druhá exkurze probíhala pro změnu uvnitř MAS, kdy jsme navštívili významné subjekty v území z řad podnikatelů a NNO. Dále proběhlo několik setkání i s ostatními okolními MAS a podnětnými diskuzemi se staly také velkým přínosem při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Při zpracování SCLLD bylo postupováno v rámci zásad komunitního plánování. Na zpracování SCLLD se podílela zejména kancelář MAS Ploština, místní odborníci z řad starostů obcí, podnikatelů a zástupců NNO, široká veřejnost, strategii také připomínkovali profesionálové v oboru regionálního rozvoje. Poděkování patří zejména panu Mgr. Chmelovi ze Sdružení místních samospráv České republiky.

 

Strategie byla následně přístupná k veřejnému připomínkování. Konečná verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020 byla jednohlasně schválena na Valné hromadě MAS Ploština v Drnovicích dne 23.3.2016.

 

Bližší informace k jednotlivým akcím jsou k dispozici v níže přiložených dokumentech

 

 

 
 
 1. Úvodní schůzka k přípravě Strategie MAS Ploština
 2. Dotazníkové šetření
 3. Setkání neziskových organizací a spolků
 4. Veřejné projednávání SCLLD pro území MAS Ploština 2014-2020
 5. Jednání s představiteli obcí – individuální schůzky
 6. Setkání - příprava integrované strategie rozvoje území MAS Ploština
 7. Pracovní skupina pro zapojení žen
 8. Za příklady dobré praxe do MAS Opavsko
 9. Pracovní skupina pro cestovní ruch, historii a kulturní dědictví
 10. Pracovní skupina životní prostředí a zemědělství
 11. Pracovní skupina pro sport, kulturu a mládež
 12. Exkurze po významných firmách na území MAS Ploština
 13. 2. Veřejné projednávání strategie
 14. Dokončení analytické a návrhové části, její připomínkování
 15. Future city game
 16. Závěrečná konference - Future city game
 17. Valná hromada a projednávání sclld
 18. Průzkum námětů na projekty
 19. Valná hromada
 

 

Setkání neziskových organizací a spolků

 

Veřejné projednávání SCLLD pro území MAS Ploština 2014-2020

 

Setkání nad přípravou integrované strategie rozvoje území MAS Ploština

 

Za příklady dobré praxe MAS Opavsko a MAS Rožnovsko

 

Exkurze po významných firmách na území MAS Ploština

 

Veřejné projednávání SCLLD pro území MAS Ploština 2014-2020

 

Future City Game

 

Valná hromada MAS Ploština a projednávání SCLLD MAS Ploština 2014-2020

 

Valná hromada MAS Ploština a schválení SCLLD MAS Ploština 2014-2020