IKAP II

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

 

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

 

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

 

Partner projektu:

MAS Ploština

Rozpočet partnera:

157 870,62,-

Období realizace partnera:

10/2021 – 10/2022

Realizované aktivity partnera:

KA 2.1 Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ

-       Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ 

-       Vzdělávání žáků ZŠ