4. výzva OPŽP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výzva je zaměřena na realizaci ÚSES: 

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

a dále na protierozní opatření:

 

  • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  1. opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  2. stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  3. preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • podpora opatření zamezující větrné erozi
  1. obnova či zakládání větrolamů

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

  

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 127. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty