Aktuality

4. výzva OPŽP


MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výzva je zaměřena na realizaci ÚSES: 

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

a dále na protierozní opatření:

 

  • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  1. opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  2. stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  3. preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • podpora opatření zamezující větrné erozi
  1. obnova či zakládání větrolamů

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 


Více informací v menu Výzvy OPŽP > 4. výzva OPŽP